Lịch sử mua hàng:

Ngày xử lý Mã đơn hàng Tổng tiền đơn hàng Các gói hàng Chi tiết
28/10/2016 #123456789 1.698.000 đ # Gói hàng 1
28/10/2016 #123456789 1.698.000 đ # Gói hàng 1
# Gói hàng 2
28/10/2016 #123456789 1.698.000 đ # Gói hàng 1
# Gói hàng 2